REGULAMIN

Wewnątrzszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu

dla uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Golubiu-Dobrzyniu

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Golubiu-Dobrzyniu oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury.

 1. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

 1. Zwrócenie uwagi na szczególnie uzdolnionych uczniów,
 2. Rozbudzenie motywacji uczniów do nauki kształcenia słuchu ,
 3. Zwiększenie atrakcyjności przedmiotów ogólnomuzycznych.
 4. Oswojenie z formą testu słuchowego.
 • ORGANIZACJA KONKURSU
 1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas II-VIc6 , II-IV c4 Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Golubiu-Dobrzyniu.
 2. Konkurs jest dwuetapowy.
 3. Pierwszy etap konkursu stanowi eliminacje do drugiego etapu głównego. Eliminacje będą przeprowadzanie w formie testu podczas lekcji kształcenia słuchu w dniach 21-24 luty.
 4. Warunkiem zakwalifikowania się do drugiego etapu jest otrzymanie z testu pierwszego etapu oceny bardzo dobrej ( od 84 % wg skali procentowej ocen zawartej w programie nauczania przedmiotu kształcenie słuchu).
 5. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu odbędzie się 25 lutego na stronie internetowej szkoły.
 6. Drugi etap konkursu odbędzie się 10 marca w formie testu w 4 kategoriach ze względu na poziom zaawansowania:

I kategoria: klasa II c6

II kategoria: klasa IIIc6 i II c4

III kategoria: klasa IV c6 i III c4

IV kategoria: klasa V,VI c6 i IV c4

 1. Szczegóły przeprowadzenia II etapu podane będą w późniejszym terminie.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 11 marca na stronie internetowej szkoły.
 3. JURY KONKURSU
 4. Uczestników konkursu ocenia jury złożone z nauczycieli prowadzących przedmiot kształcenie słuchu.
 5. Jury ocenia testy uczestników według skali procentowej ocen zawartej w programie nauczania przedmiotu kształcenie słuchu.
 6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 7. NAGRODY
 8. Konkurs zakończy się ogłoszeniem wyników na stronie internetowej szkoły i przyznaniem nagród sfinansowanych  z 1% podatku Stowarzyszenia Miłośników Kultury oraz z funduszu Rady Rodziców .
 9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie oraz upominek.
 10. Laureaci konkursu otrzymają dyplom laureata oraz nagrody główne przewidziane przez organizatorów.


 WYNIKI KONKURSU 

 Wyniki konkursu

Chętni uczniowie, którzy z powodu nieobecności nie mogli wziąć udziału w I etapie proszeni są o kontakt z nauczycielem kształcenia słuchu, w celu ustalenia dodatkowego terminu testu.