Pomysł założenia Publicznej Szkoły Muzycznej w Golubiu - Dobrzyniu pojawił się z początkiem czerwca 2011 roku, a jego inicjatorem był ówczesny Starosta Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego, Wojciech Kwiatkowski. Do próby realizacji owej myśli nie trzeba było długo czekać ponieważ już pod koniec czerwca na tablicach informacyjnych pojawiły się plakaty rekrutacyjne, zachęcające do wzięcia udziału w naborze. Ku zdziwieniu pomysł założenia szkoły muzycznej zaczął cieszyć się dużym zainteresowaniem, o którym świadczyła liczba nadsyłanych zgłoszeń kandydatów. Z tego powodu Pan Wojciech Kwiatkowski udał się z wizytą do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego prof. Wiktora Jędrzejca, aby przyspieszyć wydanie zgody na utworzenie nowej szkoły muzycznej. Spotkanie to zakończyło się sukcesem ponieważ 3 sierpnia 2011 r. Uchwałą Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego powołana została Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu - Dobrzyniu, a jej tymczasową siedzibą stał się budynek Zespołu Szkół nr 3 w powyższym mieście przy ulicy Marii Konopnickiej 15. Na pierwszego dyrektora nowej placówki mianowano mgr Tomasza Kurjatę.

       Pierwsze badania przydatności kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej odbyły się 29 sierpnia 2011r. Do naboru zgłosiło się 132 kandydatów co w powiecie mającym nieco ponad 44 tysiące mieszkańców było zdumiewające. W wyniku przeprowadzonego przesłuchania przyjętych zostało 99 uczniów. Początkowo w szkole powstały klasy: klarnetu i saksofonu - prowadzona przez mgr Jacka Wróblewskiego; trąbki - mgr Łukasza Ignaca, puzonu - mgr Grzegorza Radziejewskiego; gitary - mgr Pawła Dąbrowskiego, mgr Tomasza Kurjatę, mgr Tomasza Zawadzkiego; fortepianu - mgr Agatę Uzarską, mgr Ewę Miś - Radziejewską, mgr Roberta Matusiaka, mgr Kamila Subczyńskiego; perkusji - mgr Grzegorza Weręgowskiego; akordeonu - mgr Piotra Dołegowskiego oraz klasa przedmiotów ogólnomuzycznych, którą prowadziła mgr Katarzyna Subczyńska i mgr Agnieszka Witki. Administracją zajmowała się Alicja Zielińska. W takim gronie po zakupieniu dwóch pianin, wydzieleniu pomieszczenia na sekretariat z części korytarza i wyremontowaniu sali nr 19 z przylegającymi do niej toaletami, szatnią i mini magazynem, Publiczna szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu - Dobrzyniu 6 września 2011 r. rozpoczęła rok szkolny 2011/2012.

     Po czterech miesiącach nauki odbył się pierwszy szkolny koncert kolęd w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Cieszył się on tak dużym zainteresowaniem, że publiczność nie mieściła się w sali koncertowej. Wielką aprobatą cieszył się występ zespołu instrumentów dętych, którego prowadzącym był Pan Piotr Dołęgowski - dyrygent współpracujący z Orkiestrą Straży Pożarnej w Nowogrodzie.

       W czerwcu 2012 r. szkoła po raz pierwszy wydała świadectwa ukończenia pierwszego roku nauczania. Organ Prowadzący przekazał środki finansowe na zakup nowych instrumentów, dzięki którym placówka nabyła: trąbki, puzony, saksofony, klarnety, skrzypce, wiolonczele i kontrabasy. Z inicjatywy ówczesnego Wicestarosty Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacka Boluk - Sobolewskiego, w Kowalewie Pomorskim powstała Filia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu - Dobrzyniu, a jej kierownikiem został Jacek Wróblewski. W wyniku pierwszego naboru powstały tam klasy: perkusji, fortepianu i gitary.

     Publiczna Szkoła Muzyczna w Golubiu - Dobrzyniu rozpoczęła rok szkolny 2012/2013 ze 164 uczniami włączając w to młodych adeptów sztuki z Kowalewa Pomorskiego. Skład grona pedagogicznego został poszerzony do 24 nauczycieli. Skrzypiec nauczała mgr Katarzyna Ignac, wiolonczeli mgr Wojciech Okurowski, kontrabasu mgr Krzysztof Sypek, klasę waltorni otworzył mgr Robert Józefowicz, a rytmiką zajęła się mgr Aneta Wojciechowska. W Kowalewie Pomorskim klasę gitary prowadzili mgr Jakub Henke oraz mgr Sławomir Kosiński, natomiast perkusji zaczął nauczać Jan Miś.

       Szkoły nieustannie się rozwijały co doprowadziło do powstania pierwszej w województwie klasy organów w szkolnictwie pierwszego szczebla, którą poprowadził mgr Rafał Gumiela. Szkoła zaczęła samodzielnie organizować konkursy tj.: Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w Karbówku, Konkurs Wiolonczelowo - Kontrabasowy, Konkurs Pianistyczny „Solo i w Duecie” w Szafarni, Konkurs Gitarowy na „Golubskim Zamku” oraz Konkurs na Melomana.

       Z inicjatywy Marzeny Dulczewskiej w roku szkolnym 2015/2016 udało się doprowadzić do powstania Filii Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu - Dobrzyniu w Ciechocinie.

      W latach 2016 - 2019 szkołą kierował mgr Krzysztof Sypek, który był pomysłodawcą do usamodzielnienia filii szkoły w Kowalewie Pomorskim. W 2019 roku filia ta stała się samodzielną placówką oświatową jako Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim, a jej dyrektorem został Pan Krzysztof Sypek. W roku szkolnym 2020/2021 dyrektorem Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu - Dobrzyniu został mgr Rafał Gumiela. Od 1 września 2021 roku Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia zmieniła swoją siedzibę i mieści się przy ul. PTTK 28 w Golubiu - Dobrzyniu.

       1 czerwca 2022 roku powołana została Powiatowa Orkiestra Dęta w Golubiu - Dobrzyniu. Funkcję kapelmistrza powierzono Panu Robertowi Józefowiczowi. Pomysł na utworzenie orkiestry dętej powstał jeszcze przed okresem pandemii, podczas rozmów Dyrektora PSM Rafała Gumieli ze Starostą Franciszkiem Gutkowskim oraz Wicestarostą Danutą Malecka na temat artystycznego rozwoju powiatu i funkcji reprezentacyjnej. Ponadto pomysłodawcom zależało na stworzeniu alternaty dla absolwentów, którzy nie mogli kontynuować nauki w szkołach muzycznych II stopnia. Orkiestra miała stać się sposobem by uczniowie , także po ukończeniu szkoły dalej rozwijali swoje pasje. Po wnikliwej analizie warunków lokalowych, zaplecza instrumentalnego szkoły oraz realnego możliwego składu osobowego, Dyrektor Rafał Gumiela wraz z Panem Robertem Józefowiczem doszli do wniosku, że powstanie orkiestry jest możliwe i przyniesie wiele korzyści uczniom, absolwentom, szkole muzycznej oraz całemu powiatowi. 16 października 2022 roku w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu - Dobrzyniu odbył się uroczysty koncert inaugurujący powstanie Powiatowej Orkiestry Dętej w Golubiu - Dobrzyniu. Patronat nad orkiestrą objął Starosta Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Pan Franciszek Gutkowski. Powstanie orkiestry to wielki krok w kierunku rozwoju kulturalnego, a także edukacji muzycznej w powiecie.

       Liczne osiągnięcia uczniów na konkursach ogólnopolskich oraz na konkursach międzynarodowych jakie zdobył m.in. skrzypek Filip Chetwynd, są dowodem na wysoki poziom nauczania, jaki obecnie oferuje szkoła dzięki kadrze pedagogicznej. Stanowią ją artyści w większości z Torunia i Bydgoszczy współpracujący z polskimi oraz zagranicznymi zespołami muzycznymi i orkiestrami. Część z nich jest również wykładowcami na akademiach muzycznych oraz uniwersytetach. Doświadczenie to pozwala na zaoferowanie uczniom edukacji artystycznej na najwyższym poziomie.