Informacja o formach, zakresie i terminach badań jakości kształcenia artystycznego w roku szkolnym 2021/22

Na podstawie z art. 53 ust. 1d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Centrum Edukacji Artystycznej ogłasza następujące formy, zakres oraz terminy badań jakości kształcenia artystycznego, zaplanowane na rok szkolny 2021/2022.

Głównym celem przeprowadzenia badań jest diagnoza stopnia realizacji podstawy programowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczanych w danej szkole, w kontekście definiowania potrzeb z zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wspomagania szkół w podnoszeniu jakości kształcenia artystycznego. Testy z przedmiotów teoretycznych - kształcenie słuchu i audycje muzyczne przeprowadzane będą dla uczniów klasy IV c.4 i klasy VI c.6 w terminie 

5 kwietnia 2022 r. o godz. 16.30