Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-16.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Nowak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 683 53 80 w. 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła usytuowana jest ul. PTTK 28 , w sąsiedztwie z Zespołem Szkół nr 1 im. Anny Wazówny.

Do szkoły można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Najłatwiej, do głównego wejścia budynku dotrzeć za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Przed budynkiem Szkoły funkcjonuje parking, na którym jest jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Główne wejście do szkoły muzycznej jest usytuowane z tyłu budynku od strony boiska i wymaga zejścia o 2 stopnie schodowe w dół. Nie są one wyposażone w poręcz. Wejście to nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po wejściu do budynku Szkoły napotykamy klatkę schodową, którą należy poruszać się w górę (30 stopni) aby dotrzeć do holu głównego na I piętrze.

Na końcu  holu, pod ostatnimi drzwi po lewej stronie, znajduje się Sekretariat wraz z Gabinetem  Dyrektora, w którym interesanci mogą uzyskać niezbędne informacje. Korytarz główny w budynku ma szerokość 233 cm, w najwęższym miejscu 99cm.

Do budynku Szkoły można również dostać się korzystając z wejścia głównego Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny. Tutaj znajduje się podjazd przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Bezpośrednio po wejściu do budynku, po prawej stronie, znajduje się klatka schodowa  składająca się 22 stopni, która umożliwia dotarcie do piętra budynku Szkoły Muzycznej. Sekretariat  oraz Gabinet Dyrektora szkoły usytuowany jest pod pierwszymi drzwiami po prawej stronie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.