Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

logo_slider
loading...
Aktualności
Lekcje on-line
Dziennik elektroniczny
Stowarzyszenie
Aktualności

Wszystkie aktualności >>>

LEKCJE ON-LINE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informuję, że z od 27 stycznia 2022 do 27 lutego 2022 r. w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu będą realizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Formę zajęć stacjonarnych utrzymuję w klasie perkusji oraz u wybranych uczniów w klasie organów, ze względu na brak posiadania przez uczniów instrumentów w domach.  Istnieje jednak możliwość wprowadzenia innego sposobu realizacji zajęć, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć w sposób stacjonarny, uwzględnia przede wszystkim potrzeby najmłodszych uczniów oraz z klas programowo najwyższych.


Dyrektor PSM I st. w Golubiu-Dobrzyniu

mgr Rafał Gumiela


Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
od dnia 26 października wszystkie zajęcia w naszej szkole będą prowadzone w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
Godziny przeprowadzenia zajęć, pozostają bez zmian.
 Loginy oraz hasła do platformy zostały Państwu wysłane za pomocą wiadomości mailowych. Proszę o zalogowanie się, a w przypadku trudności związanych z logowaniem, Internetem, bądź brakiem sprzętu, o kontakt z sekretariatem szkoły
.
R E G U L A M I N

ZDALNEGO NAUCZANIA

w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia

w Golubiu-Dobrzyniu


I. Zdalne nauczanie – informacje ogólne

 1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
 2. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej lub organu prowadzącego w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.
 3. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.

II. Diagnoza w zakresie dostępu uczniów do sprzętu komputerowego oraz Internetu w miejscu zamieszkania

 1. Nauczyciel instrumentu głównego zbiera informację, poprzez indywidualną rozmowę z rodzicem, dotyczącą możliwości pracy zdalnej – dzielenia się komputerem z innymi domownikami, oraz dostępu do Internetu.
 2. W przypadku braku sprzętu do prowadzenia kształcenia na odległość, szkoła daje możliwość wypożyczenia notebooków.

 III. Formy komunikacji

 1. Szkoła prowadzi zdalne nauczanie na platformie Microsoft Teams. Każdy uczeń otrzymuje drogą elektroniczną indywidualny login i hasło tymczasowe do platformy.
 2. Kontakt nauczyciela z rodzicami odbywa się poprzez:
  1. dziennik elektroniczny fryderyk,
  2. kontakt telefoniczny lub przy użyciu komunikatorów;
 3. Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców, uczniów i nauczycieli na platformie Microsoft Teams w wyznaczonych przez siebie godzinach podanych na stronie internetowej szkoły.

 IV. Organizacja zdalnego nauczania

 1. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych i technicznych uczniów
 2. Podczas nauczania zdalnego szkoła realizuje dotychczasowy plan zajęć, który może być zmieniony, kiedy narusza higienę pracy ucznia przy komputerze, jego możliwość dostępu do sprzętu i z innych uzasadnionych przyczyn.
 3. Aktualny plan umieszczony jest w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. W planowaniu i organizacji zajęć wykorzystywane będą następujące metody kształcenia na odległość:
  1. nauczanie synchroniczne –nauczyciel i uczeń pracują w jednym czasie -lekcja online na platformie Microsoft Teams,
  2. nauczanie asynchroniczne –nauczyciel i uczeń pracują w różnym czasie np., nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy i zadania dostępne dla uczniów na wybranych przez nauczyciela bezpiecznych stronach internetowych, które może być uzupełnione konsultacjami, podczas których nauczyciel jest dostępny online dla uczniów.
 5. Wysyłając zadania domowe nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych określa termin i sposób ich oddania. Nauczyciel zapewnia wsparcie dla ucznia w razie problemów z zadaną pracą samodzielną (konsultacje online w wyznaczonym przez nauczyciela terminie).
 6. Nauczyciel ocenia ucznia na podstawie zadań domowych lub na bieżąco na lekcji podczas odpowiedzi ustnej lub innej formie. Oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego.
 7. Metody przeprowadzania egzaminów, przesłuchań oraz klasyfikowania uczniów na poszczególne semestry, uregulowane będą oddzielnym zarządzeniem dyrektora szkoły.
 8. Dyrektor szkoły umożliwia nauczycielom organizację i prowadzenie zdalnych zajęć na terenie szkoły uwzględniając:
  1. dostęp do sal, pomieszczeń szkolnych,
  2. korzystanie z zasobów szkolnych (instrumenty, komputery),
  3. dostęp do Internetu,
  4. możliwość kształcenia się nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych oraz metodyki pracy zdalnej (szkolenia).

 V. Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń uczestniczy w zajęciach zdalnych, dokonując wpisu w dzienniku elektronicznym w zakładce frekwencja.
 2. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, czy też nie uczestniczy w zajęciach online nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły.
 3. Nauczyciel podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia.
 4. O nieudanej próbie kontaktu z rodzicami nauczyciel informuje dyrektora szkoły.
 5. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie nauczyciela. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.

 VI. Nadzór pedagogiczny

 1. Dyrektor nadzoruje przebieg zdalnego nauczania poprzez:
  1. monitorowanie lub obserwację zajęć online prowadzonych przez nauczycieli (platforma Microsoft Teams) zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
  2. sprawdzanie zapisów w dzienniku elektronicznym zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, lub w miarę potrzeb, organizuje spotkania online z nauczycielami i rodzicami;
 2. Dyrektor umożliwia kontakt nauczycieli z informatykiem szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i jakości pracy komputerów szkolnych.
 3. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie ze szkolnym Inspektorem Danych Osobowych w zakresie ochrony danych w czasie korzystania z narzędzi do komunikacji i prowadzenia zajęć podczas nauki zdalnej.

 
VII. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności.
 2. Gdy dane przechowywane są na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła. W wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach i za zgodą Dyrektora Szkoły dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa.
 4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych w przesyłanych wiadomościach. Zawsze, przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto, trzeba sprawdzić czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych omyłkowo lub pominiętych znaków, tak aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.
 5. W przypadku korzystania z domowej sieci Wi-Fi należy upewnić się że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:
  1. korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelniania, np. poprzez hasło,
  2. hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 –znaków, w tym dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych. Hasła do kont nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania.
  3. jeżeli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego na własny;
 6. Minimalne wymagania dla urządzeń w zakresie bezpieczeństwa:
  1. na urządzeniu zainstalowane zostało legalne i aktualne oprogramowanie,
  2. zostały włączone automatyczne aktualizacje,
  3. została włączona zapora systemowa,
  4. został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,
  5. zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelniania z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
  6. wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywania hasła w przeglądarce internetowej;
 7. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.
 8. Kamera powinna pokazywać tylko to co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.


 VIII.
 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Dziennik elektroniczny

Poniżej znajduje się link do dziennika elektronicznego FRYDERYK.

Rodzic/opiekun, który złożył w sekretariacie podpisane oświadczenia wraz z e-mailem do kontaktu, otrzyma od 23.09 link do zalogowania się na swoje konto.


Drodzy Rodzice, w związku z licznymi zapytaniami, informujemy, że w przypadku utraty hasła do dziennika elektronicznego Fryderyk, prosimy o ponowną rejestrację używając loginu, który Państwo posiadacie i wpisanie nowego hasła.

Stowarzyszenie Miłośników Kultury

                                                                                                                                                 www.milosnicy-kultury.pl


Przekaż Swój 1,5% i wesprzyj Szkołę Muzyczną

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że istnieje możliwość przekazania środków z 1,5% poprzez Stowarzyszenie Miłośników Kultury na rzecz Szkoły Muzycznej.

Dzięki działalności Stowarzyszenia i Państwa wsparciu, dzieci z naszego powiatu mają możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych, w konkursach i festiwalach muzycznych.

Zachęcamy do pozostawienia 1,5% w naszym powiecie. Każda Państwa złotówka zostanie w całości przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych dzieci i na działania kulturalne w 2023 roku.

Gwarantujemy przeznaczenie 100% pozyskanych środków na działania związane z kulturą, konkursy, festiwale muzyczne, zakup instrumentów muzycznych i działania statutowe.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalność organizacji pożytku publicznego, udzielasz nam realnego wsparcia. Wypełnij PITa i przekaż nam 1,5% wpisując nasz KRS: 0000543595.

Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.milosnicy-kultury.pl, na której dowiecie się Państwo jak działamy, co robimy i w jaki sposób można nas wesprzeć przekazując 1,5%.

 

Z poważaniem

Marcin Nowak

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Miłośników Kultury

Kontynuujemy współpracę w ramach akcji e-life, w ramach której będzie można przeznaczyć swój 1,5% na nasze działania w 2023 roku. Zachęcamy do pozostawienia 1,5% w naszym powiecie. Uruchom bezpłatnie program e-pity 2022, wypełnij PITa i przekaż nam 1,5%.

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku


Bezpłatna możliwość wsparcia Stowarzyszenia przy okazji zakupów w Internecie

Jeżeli robisz zakupy w internecie, nieważne czy są to buty, elektronika, kosmetyki czy książki, możesz nas bezpłatnie wspierać. Z każdego Twojego zakupu średnio 2,5% jego wartości trafi do naszej organizacji, jeśli zaczniesz korzystać z serwisu FaniMani.pl Ty nic nie dopłacasz!

Pomagaj nam bezpłatnie przy okazji codziennych zakupów online. Możesz skorzystać z oferty ponad 1300 sklepów, a także przy okazji zamawiania jedzenia online czy rezerwacji noclegów.

Darowiznę aktywujesz jednym kliknięciem. To proste i bezpieczne rozwiązanie.

1. Zarejestruj się w FaniMani.pl FaniMani.pl

Jeśli zarejestrujesz się z tego linku i zrobisz zakupy przez FaniMani, otrzymamy dodatkowe 5 zł.

2. Na komputerze: Dodaj rozszerzenie "Przypominajka FaniMani" do przeglądarki Przypominajka FaniMani

To proste i bezpieczne rozszerzenie, który automatycznie wskaże partnerów FaniMani, a darowiznę aktywujesz jednym kliknięciem! Z Przypominajką nigdy nie zapomnisz o pomaganiu nam. Wejdź na nasz profil na FaniMani, aby zainstalować Przypominajkę!

Dodatkowo - gdy już założysz konto i będziesz mieć Przypominajkę - wejdź na fanimani.pl/podaruj1zl i zaloguj się, a my otrzymamy 1zł darowizny!

3. Na telefonie: Pobierz Aplikację FaniMani (Google Play, AppStore) Pobierz Aplikację MobilnąPobierz Aplikację Mobilną

Możesz nam pomagać także z telefonem w dłoni! Zainstaluj Aplikację i korzystaj z oferty ponad 1300 partnerów FaniMani, robiąc zakupy i przekazując nam darowiznę! W aplikacji w prosty sposób sprawdzisz również swoje ostatnie darowizny.

Dziękujemy, że jesteś z nami!

Program e-pity Copyright 2022-2023 e-file sp. z o.o. sp. k. lub Program e-pity by e-file

muzyczna@golub-dobrzyn.com.pl
ePuap: /PSMGD/SkrytkaESP
ul. PTTK 28
87-400 Golub-Dobrzyń
+48 0 53 53 53 977

Back to top