Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

logo_slider
loading...
Aktualności
Lekcje on-line
Dziennik elektroniczny
Stowarzyszenie
Aktualności

zebranie rodziców
ZEBRANIE RODZICÓW

Drodzy rodzice, serdecznie zapraszam na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 27.09 o...

Czytaj więcej ...

sekretariat
SEKRETARIAT SZKOŁY - GODZINY OTWARCIA

W dniu 24.09.2021 r. (piątek) sekretariat Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu jest otwarty w...

Czytaj więcej ...

Zebranie w sprawie wyboru nowej Rady Rodziców .

Dzień dobry, Szanowni Państwo,  w poniedziałek 27.09.2021 r. o godzinie 18:15 na auli szkoły  odbędzie się spotkanie z...

Czytaj więcej ...

PLAN ZAJĘĆ OGÓLNOMUZYCZNYCH 2021/2022

PLAN ZAJĘĆ OGÓLNOMUZYCZNYCH 2021/2022 . Z dniem 8 września 2021 r . zajęcia ogólnomuzyczne odbywają się według...

Czytaj więcej ...

Kajakowy weekend nad Drwęcą Festyn multisportowy 10-11 września 2021

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej, wspólnie z partnerami Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim i Gminą Wąpielsk...

Czytaj więcej ...

rozpoczęcie roku szkolnego
rozpoczęcie roku szkolnego
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Drodzy Uczniowie i Rodzice, Szanowni Państwo, informujemy, iż uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się...

Czytaj więcej ...

rekrutacja do klasy I - wyniki
LISTA PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ - ROK SZKOLNY 2021/2022

DECYZJA NR 16/2020/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, w sprawie osób przyjętych do...

Czytaj więcej ...

Wszystkie aktualności >>>

LEKCJE ON-LINE

Szanowni Państwo,

Ustosunkowując się do komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej z dn. 13.01.2021 r. informuję, że z dn. 18 stycznia 2021 r. w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu zostają utrzymane dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Formę zajęć stacjonarnych utrzymuję w klasie perkusji oraz u wybranych uczniów w klasie organów, ze względu na brak posiadania przez uczniów instrumentów w domach.  Istnieje jednak możliwość wprowadzenia innego sposobu realizacji zajęć, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć w sposób stacjonarny, uwzględnia przede wszystkim potrzeby najmłodszych uczniów oraz z klas programowo najwyższych.


Dyrektor PSM I st. w Golubiu-Dobrzyniu

mgr Rafał Gumiela


Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
od dnia 26 października wszystkie zajęcia w naszej szkole będą prowadzone w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
Godziny przeprowadzenia zajęć, pozostają bez zmian.
 Loginy oraz hasła do platformy zostały Państwu wysłane za pomocą wiadomości mailowych. Proszę o zalogowanie się, a w przypadku trudności związanych z logowaniem, Internetem, bądź brakiem sprzętu, o kontakt z sekretariatem szkoły
.
R E G U L A M I N

ZDALNEGO NAUCZANIA

w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia

w Golubiu-Dobrzyniu


I. Zdalne nauczanie – informacje ogólne

 1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
 2. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej lub organu prowadzącego w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.
 3. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.

II. Diagnoza w zakresie dostępu uczniów do sprzętu komputerowego oraz Internetu w miejscu zamieszkania

 1. Nauczyciel instrumentu głównego zbiera informację, poprzez indywidualną rozmowę z rodzicem, dotyczącą możliwości pracy zdalnej – dzielenia się komputerem z innymi domownikami, oraz dostępu do Internetu.
 2. W przypadku braku sprzętu do prowadzenia kształcenia na odległość, szkoła daje możliwość wypożyczenia notebooków.

 III. Formy komunikacji

 1. Szkoła prowadzi zdalne nauczanie na platformie Microsoft Teams. Każdy uczeń otrzymuje drogą elektroniczną indywidualny login i hasło tymczasowe do platformy.
 2. Kontakt nauczyciela z rodzicami odbywa się poprzez:
  1. dziennik elektroniczny fryderyk,
  2. kontakt telefoniczny lub przy użyciu komunikatorów;
 3. Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców, uczniów i nauczycieli na platformie Microsoft Teams w wyznaczonych przez siebie godzinach podanych na stronie internetowej szkoły.

 IV. Organizacja zdalnego nauczania

 1. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych i technicznych uczniów
 2. Podczas nauczania zdalnego szkoła realizuje dotychczasowy plan zajęć, który może być zmieniony, kiedy narusza higienę pracy ucznia przy komputerze, jego możliwość dostępu do sprzętu i z innych uzasadnionych przyczyn.
 3. Aktualny plan umieszczony jest w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. W planowaniu i organizacji zajęć wykorzystywane będą następujące metody kształcenia na odległość:
  1. nauczanie synchroniczne –nauczyciel i uczeń pracują w jednym czasie -lekcja online na platformie Microsoft Teams,
  2. nauczanie asynchroniczne –nauczyciel i uczeń pracują w różnym czasie np., nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy i zadania dostępne dla uczniów na wybranych przez nauczyciela bezpiecznych stronach internetowych, które może być uzupełnione konsultacjami, podczas których nauczyciel jest dostępny online dla uczniów.
 5. Wysyłając zadania domowe nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych określa termin i sposób ich oddania. Nauczyciel zapewnia wsparcie dla ucznia w razie problemów z zadaną pracą samodzielną (konsultacje online w wyznaczonym przez nauczyciela terminie).
 6. Nauczyciel ocenia ucznia na podstawie zadań domowych lub na bieżąco na lekcji podczas odpowiedzi ustnej lub innej formie. Oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego.
 7. Metody przeprowadzania egzaminów, przesłuchań oraz klasyfikowania uczniów na poszczególne semestry, uregulowane będą oddzielnym zarządzeniem dyrektora szkoły.
 8. Dyrektor szkoły umożliwia nauczycielom organizację i prowadzenie zdalnych zajęć na terenie szkoły uwzględniając:
  1. dostęp do sal, pomieszczeń szkolnych,
  2. korzystanie z zasobów szkolnych (instrumenty, komputery),
  3. dostęp do Internetu,
  4. możliwość kształcenia się nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych oraz metodyki pracy zdalnej (szkolenia).

 V. Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń uczestniczy w zajęciach zdalnych, dokonując wpisu w dzienniku elektronicznym w zakładce frekwencja.
 2. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, czy też nie uczestniczy w zajęciach online nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły.
 3. Nauczyciel podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia.
 4. O nieudanej próbie kontaktu z rodzicami nauczyciel informuje dyrektora szkoły.
 5. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie nauczyciela. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.

 VI. Nadzór pedagogiczny

 1. Dyrektor nadzoruje przebieg zdalnego nauczania poprzez:
  1. monitorowanie lub obserwację zajęć online prowadzonych przez nauczycieli (platforma Microsoft Teams) zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
  2. sprawdzanie zapisów w dzienniku elektronicznym zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, lub w miarę potrzeb, organizuje spotkania online z nauczycielami i rodzicami;
 2. Dyrektor umożliwia kontakt nauczycieli z informatykiem szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i jakości pracy komputerów szkolnych.
 3. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie ze szkolnym Inspektorem Danych Osobowych w zakresie ochrony danych w czasie korzystania z narzędzi do komunikacji i prowadzenia zajęć podczas nauki zdalnej.

 
VII. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności.
 2. Gdy dane przechowywane są na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła. W wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach i za zgodą Dyrektora Szkoły dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa.
 4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych w przesyłanych wiadomościach. Zawsze, przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto, trzeba sprawdzić czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych omyłkowo lub pominiętych znaków, tak aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.
 5. W przypadku korzystania z domowej sieci Wi-Fi należy upewnić się że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:
  1. korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelniania, np. poprzez hasło,
  2. hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 –znaków, w tym dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych. Hasła do kont nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania.
  3. jeżeli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego na własny;
 6. Minimalne wymagania dla urządzeń w zakresie bezpieczeństwa:
  1. na urządzeniu zainstalowane zostało legalne i aktualne oprogramowanie,
  2. zostały włączone automatyczne aktualizacje,
  3. została włączona zapora systemowa,
  4. został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,
  5. zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelniania z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
  6. wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywania hasła w przeglądarce internetowej;
 7. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.
 8. Kamera powinna pokazywać tylko to co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.


 VIII.
 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Dziennik elektroniczny

Poniżej znajduje się link do dziennika elektronicznego FRYDERYK.

Rodzic/opiekun, który złożył w sekretariacie podpisane oświadczenia wraz z e-mailem do kontaktu, otrzyma od 23.09 link do zalogowania się na swoje konto.


Drodzy Rodzice, w związku z licznymi zapytaniami, informujemy, że w przypadku utraty hasła do dziennika elektronicznego Fryderyk, prosimy o ponowną rejestrację używając loginu, który Państwo posiadacie i wpisanie nowego hasła.

Stowarzyszenie Miłośników Kultury
STYPENDIUM

STOWARZYSZENIA

MIŁOŚNIKÓW KULTURY

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY

ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O

PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UCZNIOM

SZKÓŁ MUZYCZNYCH W

GOLUBIU-DOBRZYNIU ORAZ

KOWALEWIE POMORSKIM.

REGULAMIN I WNIOSEK DOSTĘPNE NA

STRONIE STOWARZYSZNIENIA ORAZ SZKOŁY

MUZYCZNEJ.

www.milosnicy-kultury.plRegulamin Stypendium SMK (kliknij i pobierz)


Przekaż Swój 1% i wesprzyj Szkołę Muzyczną

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że od 2018 istnieje możliwość przekazania środków z 1% poprzez Stowarzyszenie Miłośników Kultury na rzecz Szkoły Muzycznej.

Dzięki działalności Stowarzyszenia i Państwa wsparciu, dzieci z naszego powiatu mają możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych, w konkursach i festiwalach muzycznych.

Zachęcamy do pozostawienia 1% w naszym powiecie. Każda Państwa złotówka z 1% zostanie w całości przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych dzieci i na działania kulturalne w 2021 roku.

Gwarantujemy przeznaczenie 100% pozyskanych środków na działania związane z kulturą, konkursy, festiwale muzyczne, zakup instrumentów muzycznych i działania statutowe.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalność organizacji pożytku publicznego, udzielasz nam realnego wsparcia. Wypełnij PITa i przekaż nam 1% wpisując nasz KRS: 0000543595.

Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.milosnicy-kultury.pl, na której dowiecie się Państwo jak działamy, co robimy i w jaki sposób można nas wesprzeć przekazując 1%.

 

Z poważaniem

Marcin Nowak

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Miłośników Kultury

Od 1 stycznia 2020 r. kontunuujemy wspołpracę w ramach akcji e-life, w ramach której będzie można przeznaczyć swój 1% na nasze działania w 2021 roku. Zachęcamy do pozostawienia 1% w naszym powiecie. Uruchom bezpłatnie program e-pity 2020, wypełnij PITa i przekaż nam 1%.

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

muzyczna@golub-dobrzyn.com.pl
ePuap: /PSMGD/SkrytkaESP
ul. Konopnickiej 15
87-400 Golub-Dobrzyń
+48 0 53 53 53 977

Back to top