REGULAMIN

Międzyszkolnego konkursu „Moja inwencja”

dla uczniów PSM I st. w Golubiu-Dobrzyniu, SM I st. w Czernikowie, PSM I st. w Kowalewie Pomorskim, PSM I st. Lipnie, PSM I st. w Osieku nad Wisłą, PSM I st. w Górsku, SM I st. Chełmży, PSM I st. w Konecku, SM I st. w Rypinie.

      ORGANIZATOR KONKURSU

      Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Golubiu-Dobrzyniu oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury.

      CELE KONKURSU
       Celem konkursu jest:

 1. Zwrócenie uwagi na szczególne uzdolnienia uczniów,
 2. Rozbudzenie motywacji uczniów i kreatywności twórczej,
 3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnej twórczości i ekspresji muzycznej,
 4. Rozwój szeroko pojętej muzykalności i wrażliwości,
 5. Rozwój strony poznawczej młodego kompozytora czy choreografa
 6. Zaznajomienie się z formą muzyczną.
 7. Zwiększenie atrakcyjności przedmiotów ogólnomuzycznych
 8. Propagowanie muzyki współczesnych kompozytorów

  ORGANIZACJA KONKURSU
 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń PSM I st. w Golubiu-Dobrzyniu, SM I st. w Czernikowie, PSM I st. w Kowalewie Pomorskim, PSM I st. Lipnie, PSM I st. w Osieku nad Wisłą, PSM I st. w Górsku, SM I st. Chełmży, PSM I st. w Konecku, PSM I st. w Rypinie.
 2. Międzyszkolny Konkurs „Moja inwencja” odbędzie się w trybie on-line.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Konkurs odbywa się w dwóch niezależnych od siebie kategoriach: kompozycja oraz kategoria: choreografia
 5. Kategoria kompozycja jest podzielona na dwie podkategorie do wyboru nagranie lub partytura. 
 6. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej bądź w obu kategoriach.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania formularza zgłoszeniowego on-line (kliknij i otwórz)  wraz z linkiem do nagrania lub plikiem pdf w terminie do 30 listopada 2022. 
 8. Nagranie video musi być umieszczone w serwisie YouTube (jako nagranie niepubliczne) do dnia 30 XI 2022.  W opisie nagrania muszą być umieszczone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika/klasa, nazwa szkoły, kategoria oraz tytuł kompozycji.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do końca grudnia na stronie internetowej szkoły w zakładce wydarzenia – konkurs ”Moja inwencja”


        KATEGORIA KOMPOZYCJA

 1. Kategoria wyodrębnia dwie podkategorie: podkategoria partytury i podkategoria nagrania.
 2. Przedmiotem konkursu jest nagranie wykonania własnej kompozycji (patrz punkt 3 h) na dowolnym instrumencie lub przesłanie poprzez formularz zgłoszeniowy pliku PDF z zapisem własnego utworu lub  pliku MuseScore.
 3. Utwór może być o dowolnej tematyce, formie i instrumentarium.
 4. Jeżeli uczestnik decyduje się na pisemną formę utworu musi ona być zgodna z zasadami muzyki.
 5. Czas kompozycji nie może być dłuższy niż 3 minuty.
 6. Prace nie mogą być wcześniej publikowane, nagrywane oraz nagradzane na konkursach.

  KATEGORIA CHOREOGRAFIA

      1. Przedmiotem konkursu jest  przesłanie nagrania solowego bądź grupowego układu choreograficznego do utworu Marcina Gumieli „Le Parkour”. Marcin_Gumiela_Le_parkour (kliknij i pobierz)

       JURY KONKURSU

 1. Uczestników konkursu ocenia jury w składzie:

       Marcin Gumiela – kompozycja, przewodniczący

       Agnieszka Borkowska-Kucharska - rytmika

       Marcin Mackiewicz – członek komisji

       Kinga Bubel – sekretarz

 1. Jury ocenia prezentacje uczestników stosując punktację w skali 1-25 pkt.
 2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

  NAGRODY
 1. Ogłoszenie wyników zamieszczone będzie na stronie internetowej szkoły w zakładce wydarzenia w terminie do końca grudnia.
 2. Konkurs zwieńczy Koncert laureatów oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni 21 stycznia 2023r. o godzinie 17:00.
 3. Podczas Rozdania nagród laureaci pierwszej kategorii będą mieli możliwość zaprezentowania swoich kompozycji natomiast nagrodzone choreografie kategorii drugiej zostaną odtworzone.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.
 5. Laureaci konkursu otrzymają dyplom laureata oraz nagrody główne przewidziane przez organizatorów.
 6. Nagrody in. z 1% podatku Stowarzyszenia Miłośników Kultury

 

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prezentacji laureatów  oraz uczestników na stronie internetowej  szkoły oraz w mediach społecznościowych

Formularz zgłoszeniowy on-line (kliknij i otwórz)

Link do utworu Marcin_Gumiela_Le_parkour (kliknij i pobierz)